IDEC Rơ le loại lớn, 4 cực, Imax=6A, 14 chân: RU4S-NF-D24

Danh mục sản phẩm