Bảng Rơ le loại lớn RU4S, 4 cực, Imax=6A, 14 chân

Danh mục sản phẩm