IDEC Rơ le loại nhỏ, 2 cực, Imax=8A, 8 chân: RJ2S-C-A110

Danh mục sản phẩm