IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân: RM2S-UL-AC220

Danh mục sản phẩm