IDEC Rơ le loại lớn, 4 cực, Imax=5A, 14 chân: RY4S-UL-AC220

Danh mục sản phẩm