Cốt chẻ Y trần 0.5-1.5 mm2/100 cái

Danh mục sản phẩm