Bảng Rơ le loại lớn RM2S, 2 cực, Imax=5A, 8 chân

Danh mục sản phẩm