Bảng Rơ le loại lớn RH4B, 4 cực, Imax=10A, 14 chân

Danh mục sản phẩm