IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân: RH2B-UDC24

Danh mục sản phẩm