Bảng Rơ le loại lớn RH2B, 2 cực, Imax=10A, 8 chân

Danh mục sản phẩm